Publicerad 2015-07-01 12:58

I dagarna presenterar två handelsstudenter ett nytt konceptuellt ramverk med fokus på hur organisationer skall internalisera och dra lärdomar av interimchefers kompetens och kunskaper under och efter krissituationer.

Studien har utförts av Charlotte Pontusson och Erik Högman som med hjälp av strukturerade intervjuer med interimförmedlare, interimchefer och branschexperter tagit fram det nya konceptet. De två författarna redogör bland annat detaljerat för den underliggande dynamiken som skapas då å ena sidan interimchefens mer kortsiktiga uppgifter och å andra sidan organisationens mer långsiktiga perspektiv möts. Samt, inte minst, det tvåsidiga kunskapsutbyte som uppkommer som ett resultat av denna dynamik.

Skärmavbild 2015-07-01 kl. 14.47.08Studien är ett gediget arbete. Det framtagna ramverket omfattar hela processen med att optimera lärande och eftertanke såväl från interimchefen som den beställande organisationens sida. Vidare så omfattar studien hela processen – från den diagnosiska fasen precis när interimchefen just kommit in och då kunskap överförs från de anställda i organisationen till de senare faserna då förändrings- och slutligen överlämningsfasen övergår i en kunskapsöverföring från interimchefen till de anställda. Och, såklart, de nya strategier som resulterar av ett sådant växelspel.

Klicka på länken nedan för att läsa en 13-sidig sammanfattning av studien.

Studie Interim Management av Hogman & Pontusson PDF