Publicerad 2015-05-25 11:11

12 maj publicerade tre chefer från McKinseys Global Institute en tankeväckande analys av de viktigaste trenderna på dagens globaliserade arbetsmarknad.

Artikelns huvudbudskap borde höja ett och annat ögonbryn på såväl styrelse- som strategisk HR-nivå. Inte minst eftersom textförfattarna kallt konstaterar att förutsättningarna för vårt näringslivs kompetensförsörjning just nu håller på att förändras – i grunden. Ekonomisk kris, ökande konkurrens från tillväxtmarknader och, framför allt, en snabbt accelererande teknisk utveckling, gör att våra företag radikalt måste ändra sitt sätt att hantera sin kompetensförsörjning.

Ny teknik ger förändrad arbetsmarknad
Artikelförfattarnas huvudlinje är att den teknik som under de senaste decennierna automatiserat bort alltmer lågkvalificerade arbetstillfällen nu börjat sprida sig uppåt i företagsstrukturerna. Personlig interaktion, problemlösning och kritiskt tänkande är alltså inte längre egenskaper som fredar hela yrkeskårer från automatiseringslogiken.

Idag delas allt fler kvalificerade arbeten istället in i högspecialiserade uppgifter. Dessa arbetsuppgifter kan i sin tur schemaläggas och inte sällan reduceras till tidsbegränsade uppdrag eller timanställningar – en helt annan logik än de traditionella tillsvidareanställningarna. Samma utveckling gör också att många nya kompetenser och kunskaper snabbt blir föråldrade alltmedan oförutsedda kompetensbrister dyker upp på helt andra platser i organisationen.

Rörlighet och anpassningsförmåga avgörande faktorer för företagen
Artikelförfattarnas slutsats är tydlig: agilitet och anpassningsförmåga blir allt mer avgörande faktorer för ett företags framgång eller fall. De bolag som har förmåga att tänka nytt och är villiga att internalisera både rörlighet och flexibilitet i sin kompetensförsörjning har allt att vinna på denna utveckling, inte bara i form av ökad produktivitet utan även tillväxtmöjligheter. Här har interimbranschen en roll i det att vår ”unique selling point”, som det heter, är just en kombination av snabbrörlig personaltäckning och flexibel kompetensförsörjning.

Läs mer
För att ta del av hela texten, besök: http://fortune.com/2015/05/12/how-u-s-companies-can-fill-the-skills-gap/